Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠVP 1. PG 2017-2018 (pdf)

ŠVP 2. PG 2017-2018 (pdf)

ŠVP 3. PG 2017-2018 (pdf)

ŠVP 4. PG 2017-2018 (pdf)

Dodatek ŠVP pro 2. PG, 3. PG a 4. PG ze dne 16. 11. 2017

 

Název kód oboruPředškolní mimoškolní pedagogika 75-31-M/01

Forma vzdělávání: Denní, čtyřletý obor

Zakončení studia: Maturitní zkouška, maturitní vysvědčení

Podmínkou pro přijetí je ukončení povinné školní docházky a zdravotní způsobilost

Pro dívky i chlapce

 

Profil absolventa

 

     Absolvent tohoto studijního oboru je vybaven :

 • spolehlivou znalostí českého jazyka a kultivovaným jazykovým vyjadřováním, výrazným mluveným

    projevem v souladu s jazykovou normou, dovedností přednesu uměleckého textu;

 • dovednostmi potřebnými pro rozvoj řečových schopností dětí předškolního věku;

 • kulturním přehledem vycházejícím z poznání různých oblastí umění (literatury, hudby, výtvarného

    a dramatického umění) a rozvinutými tvořivými estetickými dovednostmi, které umí využívat jak v osobním

    životě, tak pro rozvíjení osobnosti a zájmu dětí a mládeže;

 • aktivní znalostí cizího jazyka;

 • dovedností aplikovat matematické a přírodovědné vědomosti v osobním životě i v pedagogické činnosti;

 • vědomosti a návyky potřebnými pro péči o fyzické i duševní zdraví (včetně poskytování první pomoci),

    které uplatňuje jak ve vztahu k vlastní osobě, tak ve výchově dětí a mládeže;

 • dovedností uplatňovat při práci s dětmi a mládeží vhodné pedagogicko - psychologické přístupy

    a rozmanité výchovně vzdělávací metody, formy a prostředky stimulující schopnosti každého jedince a jeho

    aktivitu;

 • dovedností rozpoznat specifické rysy osobnosti dítěte a jeho potřeby, sledovat a analyzovat projevy

    chování dítěte i vztahy v dětském kolektivu s cílem jejich pozitivního ovlivňování předcházení negativním

    jevům (stresům a fobiím dětí, šikanování, zneužívání a týrání dětí, drogovým a jiným závislostem, dětské

    kriminalitě atp.);

 • citlivým a kladným vztahem k dětem, pedagogickým taktem a kultivovaným jednáním s lidmi (dětmi, jejich

    rodiči, širším okolím) v souladu s obecně platnými i profesně - etickými normami;

 • dovedností samostatné i týmové práce, spolupráce s dětmi, jejich rodiči a s dalšími odborníky;

 • dovedností racionálně a efektivně organizovat a řídit pracovní a výchovnou činnost;

 • znalostí základních pracovně - právních předpisů včetně požadavků na bezpečnosti a ochranu zdraví při práci;

 • znalostí metod a technik sebepoznání, seberegulace a sebevýchovy, zvládání stresů a problémů povolání;

 • ochotou dále se vzdělávat dovednostmi potřebnými pro získávání odborných informací práci s nimi.

 

     Uplatnění absolventů na pracovním trhu :

 • učitel/ka mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku,

 • vychovatel/ka a pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména 

    ve střediscích volného času, školních družinách školních klubech,

 • neškolských zařízeních, např.sociálních zájmových, kde se pro výkon výchovné vzdělávací 

    činnosti vyžaduje pedagogickázpůsobilost.

 

Může se dále vzdělávat studiem na vysoké škole, vyšší odborné škole nebo v kurzech pořádaných v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 

 

    Předškolní a mimoškolní pedagogika - vyučované předměty

 

 • Český jazyk CJL (4 roky)
 • 1. cizí jazyk ANJ / NEJ (4 roky)
 • Občanská nauka OBN (2. Ročník)
 • Společenská výchova, filosofie SVF (3. a 4. ročník)
 • Dějepis DEJ (1. ročník)
 • Chemie CHE (1. a 2. ročník)
 • Fyzika a základy ekologie FYZ (1. ročník)
 • Matematika MAT (4 roky)
 • Tělesná výchova TEV (4 roky)
 • Zdravověda ZDR (1. a 2. ročník)
 • Informační a komunikační technologie ICT (2. a 4. ročník)
 • Ekonomika EKO (3. a 4. ročník)
 • Pedagogika PED (4 roky)
 • Psychologie PSY (4 roky)
 • Estetická a výtvarná výchova EVV (4 roky)
 • Hudební a pohybová výchova HPV (4 roky)
 • Dramatická a literární výchova DLV (4 roky)
 • Hra na hudební nástroj HHN (4 roky)
 • Odborná praxe (4 roky)
 • Pedagogická praxe PEP (3. ročník)
 • Konverzace v cizím jazyce (3. a 4. ročník)