Podnikání

 

 Název kód oboruPodnikání 64-41-L/51

Délka forma studia: dvouleté nástavbové denní studium

tříleté nástavbové dálkové studium

Zakončení studia: maturitní zkouška

Získané vzdělání: střední maturitní zkouškou

Předchozí vzdělání: střední vzdělání výučním listem

Pro dívky i chlapce

 

Tento obor vyučujeme ve dvou variantách :

 

1. Podnikání se zaměřením ekonomika a účetnictví

2. Podnikání v kadeřnických službách (navazující studium pro učební obor kadeřník)

  

Profil absolventa

 

      Absolvent tohoto oboru je připravován mimo jiné k tomu, aby :

 • ovládal základní dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní osobnosti,

 • komunikoval s jinými lidmi na požadované úrovni a zachovával obecně uznávaná pravidla slušného chování,

 • uvědomoval si svou identitu a lidská práva, dovedl je obhajovat a zároveň plnil své morální

    a zákonné povinnosti,

 • poznal jinékultury nacházel ve styku nimi zdroje vlastního obohacování,

 • respektoval lidi jiného etnického původu, náboženství nebo kultury a ctil jejich práva,

 • rozuměl fungování demokracie a byl schopen aktivního občanského života,

 • využíval svých vědomostí a dovedností ze společenskovědní oblasti a práva při řešení různých

    praktických otázek právního, sociálního a ekonomického charakteru, k hlubšímu porozumění své

    současnosti i při politickém a filozoficko-etickém rozhodování, hodnocení a jednání,

 • vyjadřoval se v mateřském jazyce věcně, jasně, srozumitelně a jazykově správně,

 • dovedl pracovat s informacemi z různých zdrojů, včetně elektronických médií a přistupoval k nim

    kriticky, uvědomoval si nutnost posouzení validity informačních zdrojů,

 • samostatně pracoval s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využíval při

    řešení úkolů nejen při výkonu profese, ale i v soukromém a občanském životě,

 • používal cizí jazyk jako prostředek interkulturní komunikace ve společenském i pracovním životě,

    k poznávání kulturního bohatství jiných národů i k vzájemnému porozumění a pochopení,

 • uměl používat matematických a přírodovědných poznatků při řešení praktických problémů v běžných

    životních i profesních situacích,

 • rozuměl vztahu člověka a přírody, jednal ekologicky podle principů udržitelného rozvoje,

 • chápal význam umění pro člověka a dovedl si vybrat z kulturní nabídky hodnotné podněty,

    jak pro obohacování   své osobnosti, tak i pro svou profesní činnost,

 • usiloval o zařazení pohybových aktivit do svého životního stylu a o optimální stav své tělesné zdatnosti,

 • uměl chránit zdraví a věděl, jak si počínat v situacích ohrožení a při mimořádných událostech.

 

    Uplatnění absolventů na pracovním trhu :

 • může založit řídit vlastní firmu,

 • uplatnit se ve funkcích nižšího středního managementu

 • vykonávat ekonomické, provozně - ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v soukromých firmách

    i státních organizacích.

 

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách a vyšších odborných školách.

 

 Učební plán (švp) oboru podnikání zde
 

    Podnikání - vyučované předměty

 

 • Český jazyk CJL (2 roky)
 • 1. cizí jazyk ANJ / NEJ (2 roky)
 • Tělesná výchova TEV (2 roky)
 • Základy biologie ZBI (2 roky)
 • Základy podnikání ZAP (2 roky)
 • Základy práva ZPR (2 roky)
 • Management a marketing MAM (2 roky)
 • Účetnictví UCT (2 roky)
 • Podnikatelská administrativa PAD (2 roky)
 • Základy společenských věd ZSV (2 roky)
 • Psychologie PSY (2 roky)
 • Chemie CHE (2 roky)
 • Matematika MAT (2 roky)
 • Informační a komunikační technologie ICT (2 roky)