Logistické a finanční služby

 

 

Název kód oboruLogistické finanční služby 37-42-L/51

Délka forma studia: tříleté nástavbové dálkové studium

Zakončení studia: maturitní zkouška

Získané vzdělání: střední maturitní zkouškou

Předchozí vzdělání: střední vzdělání výučním listem

 

Profil absolventa

 

  • Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili,

    v návaznosti na a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům, následující klíčové

    a odborné kompetence.

 

Klíčové kompetence

Klíčové kompetence v RVP nástavbového studia navazují na klíčové kompetence stanovené v RVP pro obory středního vzdělání s výučním listem (kategorie H).

a)      Kompetence k celoživotnímu učení: Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně se věnovat učení a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání

b)      Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání: Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni úspěšně budovat svoji profesní kariéru a byli připraveni zvládat podnikatelské činnosti

c)      Personální a sociální kompetence: Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni rozvíjet svoji osobnost, udržovat vhodné mezilidské vztahy a dbát o své zdraví

d)      Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi: Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi efektivně pracovali s prostředky ICT a s informacemi

e)      Kompetence k řešení problémů: Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně nebo v týmu řešit pracovní i jiné problémy

f)       Komunikativní kompetence: Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni souvisle se vyjadřovat v písemné i ústní formě a volit komunikační strategie a prostředky adekvátně situaci

g)      Matematická a finanční gramotnost: Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni používat matematické myšlení za účelem funkčního zvládání různých situací

h)      Občanské kompetence a kulturní povědomí: Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi žili v souladu s hodnotami a principy humanity, demokracie a udržitelného rozvoje a uznávali kulturní hodnoty

Odborné kompetence

a)      Vykonávat a organizovat logistické a finanční služby, tzn. aby absolventi:

-     zajišťovali nabídku, prodej a realizaci produktů nabízených poštami, pojišťovnami a přepravními společnostmi;

-     vykonávali základní bankovní, poštovní a retailbankingové operace;

-     zajišťovali základní logistické operace;

-     na základě svých znalostí posoudili nabídky konkurenčních firem v odvětví;

-     prezentovali portfolio služeb klientům;

-     věcně komunikovali s klienty, a to i v cizím jazyce;

-     uzavírali smlouvy s klienty;

-     vhodným způsobem reprezentovali firmu a spoluvytvářeli image firmy na veřejnosti.

 

b)      Vykonávat obchodně – podnikatelské aktivity, tzn. aby absolventi:

-     poskytovali služby v souladu s legislativou EU;

-     orientovali se v obchodně-podnikatelských aktivitách přepravních firem a institucích finančního trhu;

-     organizovali průzkum trhu, vyhodnocovali výsledky;

-     zajišťovali základní personální agendu;

-     vedli podnikovou administrativu a evidenci;

-     kalkulovali ceny služeb;

-     využívali marketingových nástrojů k prezentaci podniku;

-     využívali ekonomické informace k řízení provozních úseků;

-     vyhotovovali typické písemnosti v normalizované úpravě;

-     uplatňovali zásady obchodního jednání při komunikaci s klienty;

-     efektivně hospodařili s finančními prostředky.

 

c)      Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi:

-     chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem;

-     znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence;

-     osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik;

-     znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce);

-     byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout.

 

d)      Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi:

-     chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku;

-     dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti;

-     dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana).

 

e)      Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi:

-     znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení;

-     zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady;

-     efektivně hospodařili s finančními prostředky;

-     nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.

 

f)       Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi:

-     chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem;

-     znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence;

-     osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik;

-     znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce);

-     byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout.

 

g)      Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi:

-     chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku;

-     dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti;

-     dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana).

 

h)      Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi:

-     znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení;

-     zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady;

-     efektivně hospodařili s finančními prostředky;

-     nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.

Uplatnění absolventa

Absolventi najdou uplatnění na poštách a v přepravních společnostech jako provozní pracovníci poštovního provozu, dále jako vedoucí pracovníci v provozovnách pošt a poštovní přepravy, ale i jako logistici v dopravě a přepravě nebo logistici skladových operací. Mohou se uplatnit také jako pracovníci přepážky v pojišťovnách nebo bankách.

 

Vyučované předměty