Školné a poplatky

 

  Školné za školní rok činí :

 

  Obory vzdělání denní studium (3leté, nebo 4leté)

  • 14 000 Kč za školní rok - platba je rozdělena do měsíčních splátek dle individuálního splátkového kalendáře
  • Při podpisu smlouvy o studiu se hradí záloha ve výši 3000 Kč, o kterou se celková výše školného snižuje 

     Vzor splátkového kalendáře tříleté studium (pdf)

     Vzor splátkového kalendáře čtyřleté studium (pdf)

 

   Úhrada školného    

  • Školné se hradí v termínech dle splátkového kalendáře v hotovosti v pokladně školy, nebo na účet školy

      vedený u České spořitelny, a.s.. Číslo účtu : 883104339 / 0800

                                                                 Variabilní symbol platby : rodné číslo žáka

                                                                 Konstantní symbol platby : 0558