Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Zájezd do Drážďan
Více info...
Budova školy
Více info...
Dny otevřených dveří
Více info...
Jsme tu pro Vás již více než 30 let
Více info...

Předškolní a mimoškolní pedagogika


Školní vzdělávací program oboru (ŠVP) (platnost od 1. 9. 2022 pro 1. ročník)
Školní vzdělávací program oboru (ŠVP) (platnost od 1. 9. 2022 pro 2., 3. a 4. ročník)

 

Název a kód oboru: Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01

Forma vzdělávání: Denní, čtyřletý obor

Zakončení studia: Maturitní zkouška, maturitní vysvědčení

 

Podmínkou pro přijetí je ukončení povinné školní docházky a zdravotní způsobilost

Pro dívky i chlapce

 

 

Profil absolventa

     Absolvent tohoto studijního oboru je vybaven :

 • spolehlivou znalostí českého jazyka a kultivovaným jazykovým vyjadřováním, výrazným mluveným

    projevem v souladu s jazykovou normou, dovedností přednesu uměleckého textu;

 • dovednostmi potřebnými pro rozvoj řečových schopností dětí předškolního věku;

 • kulturním přehledem vycházejícím z poznání různých oblastí umění (literatury, hudby, výtvarného

    a dramatického umění) a rozvinutými tvořivými estetickými dovednostmi, které umí využívat jak v osobním

    životě, tak pro rozvíjení osobnosti a zájmu dětí a mládeže;

 • aktivní znalostí cizího jazyka;

 • dovedností aplikovat matematické a přírodovědné vědomosti v osobním životě i v pedagogické činnosti;

 • vědomosti a návyky potřebnými pro péči o fyzické i duševní zdraví (včetně poskytování první pomoci),

    které uplatňuje jak ve vztahu k vlastní osobě, tak ve výchově dětí a mládeže;

 • dovedností uplatňovat při práci s dětmi a mládeží vhodné pedagogicko - psychologické přístupy

    a rozmanité výchovně vzdělávací metody, formy a prostředky stimulující schopnosti každého jedince a jeho

    aktivitu;

 • dovedností rozpoznat specifické rysy osobnosti dítěte a jeho potřeby, sledovat a analyzovat projevy

    chování dítěte i vztahy v dětském kolektivu s cílem jejich pozitivního ovlivňování předcházení negativním

    jevům (stresům a fobiím dětí, šikanování, zneužívání a týrání dětí, drogovým a jiným závislostem, dětské

    kriminalitě atp.);

 • citlivým a kladným vztahem k dětem, pedagogickým taktem a kultivovaným jednáním s lidmi (dětmi, jejich

    rodiči, širším okolím) v souladu s obecně platnými i profesně - etickými normami;

 • dovedností samostatné i týmové práce, spolupráce s dětmi, jejich rodiči a s dalšími odborníky;

 • dovedností racionálně a efektivně organizovat a řídit pracovní a výchovnou činnost;

 • znalostí základních pracovně - právních předpisů včetně požadavků na bezpečnosti a ochranu zdraví při práci;

 • znalostí metod a technik sebepoznání, seberegulace a sebevýchovy, zvládání stresů a problémů povolání;

 • ochotou dále se vzdělávat a dovednostmi potřebnými pro získávání odborných informací a práci s nimi.

 

     Uplatnění absolventů na pracovním trhu :

 • učitel/ka mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku,

 • vychovatel/ka a pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména 

    ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech,

 • v neškolských zařízeních, např.sociálních a zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací 

    činnosti vyžaduje pedagogickázpůsobilost.

 

Může se dále vzdělávat studiem na vysoké škole, vyšší odborné škole nebo v kurzech pořádaných v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.