Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Zájezd do Drážďan
Více info...
Budova školy
Více info...
Dny otevřených dveří
Více info...
Jsme tu pro Vás již 30 let
Více info...

Kadeřník


Název a kód oboru: Kadeřník 69-51-H/01

Forma vzdělávání: Denní, tříletý obor

Zakončení studia: Závěrečná zkouška, výuční list

Podmínkou pro přijetí je ukončení povinné školní docházky a zdravotní způsobilost.

Pro chlapce i dívky

 

Dne 1. 7. 2023 vstoupil v platnost zákon č. 167/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Na základě této právní úpravy od 1. 7. 2023 byla zrušena povinnost vlastnit zdravotní průkaz.

 

Školní vzdělávací program oboru

 

 

Profil absolventa 

 

    Absolvent oboru mimo jiné :

 • provádí diagnózu vlasů a na základě výsledků diagnózy určí postup úpravy účesu;

 • má přehled o používaných přípravcích, zná jejich vlastnosti a působení v průběhu aplikace;

 • zná správné dávkování přípravků i s ohledem na diagnózu vlasů;

 • dodržuje bezpečnostní předpisy a ochranná opatření při práci s přípravky a při jejich uskladnění;

 • holí vousy břitvou;

 • navrhuje tvorbu účes s ohledem na vizáž a kvalitu vlasů;

 • myje vlasy a vlasovou pokožku;

 • provádí masáž vlasové pokožky;

 • provádí povrchovou nebo hloubkovou regeneraci vlasů s použitím klasických regeneračních přípravků

    a přípravků s biologickými účinky;

 • stříhá vlasy klasickým, plastickým, tupým, mix nebo speciálním módním střihem;

 • tvaruje vlasy vodovou ondulací, kroužkováním, vytváří pokládanou vlnu, sušením vlasů do tvaru účesu;

 • tvaruje vlasy elektrickým ondulačním železem, ondulačními kleštěmi, nebo žehličkou;

 • provádí chemickou preparaci vlasů, klasickou i individuální do tvaru účesů i permanentní styling;

 • odbarvuje vlasy;

 • melíruje vlasy odbarvováním a barvením;

 • tónuje vlasy, barví vlasy a vousy;

 • upravuje obočí a barví řasy a obočí;

 • vytváří společenské, svatební účesy;

 • dodržuje zásady osobní a provozní hygieny v oblasti kadeřnických služeb.

 

    Absolvent v oblasti výkonu profese je veden tak, aby :

 • zvládal profesní etiku, umění jednat s lidmi a vyrovnat se se stresovými situacemi,
 • měl kultivované vystupování
 • dovedl samostatně řešit nezvyklé situace ve styku se zákazníky,
 • měl estetické cítění a uplatňoval estetická hlediska v každodenním životě,
 • měl zájmem o trvalý a všestranný rozvoj osobnosti,
 • svým vystupováním a vzhledem reprezentoval sebe i firmu
 • pečoval o svůj vzhled, zdokonaloval znalosti cizích jazyků,
 • znal své reálné odborné a osobnostní kvality, uměl konstruktivně zvažovat své možnosti v oblasti

    profesní dráhy,

 • měl reálnou představu o kvalitě své práce, pracoval svědomitě a pečlivě, snažil se dosahovat

    co nejlepších výsledků

     a konstruktivně přistupovat k důvodné kritice a k odstraňování vzniklých nedostatků,

 • měl základní přehled o nabídce profesních a vzdělávacích možností a příležitostí v regionu, uměl posoudit

     a zjistit možnosti svého pracovního uplatnění a jim odpovídající potřeby dalšího vzdělávání,

 • prezentoval vhodným způsobem výsledky své práce i dispozice k dalšímu profesnímu i osobnostnímu rozvoji,
 • uvažoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním životě (bral v úvahu náklady, výnosy

    a zisk každé činnosti),

 • pracoval hospodárně a snažil se o loajálnost v pozici zaměstnance,
 • dodržoval zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieně práce,
 • znal pracovní rizika spojená s výkonem svého povolání,
 • pečoval o stroje a zařízení a prováděl jejich běžnou obsluhu a údržbu,
 • rozvíjel své estetické cítění a tvůrčí přístup ve svém oboru.

 

    Uplatnění absolventů na pracovním trhu:

 • možnost samostatného podnikání v kadeřnických službách a vytváření kadeřnických pracovišť případně

    ve spojení s jinými příbuznými obory,

 • členství v týmu kadeřníků – vizážistů pro různé požadavky na společenské akce, vizuální efekty ve filmovém,

    divadelním či televizním prostředí,

 • zaměstnanecký poměr v kadeřnické provozovně, domově pro seniory, zdravotnickém zařízení nebo v jiném

    účelovém zařízení.

  

    Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet přijetí do oborů vzdělání 

    s maturitní zkouškou pro absolventy tříletých oborů vzdělávání.