Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Zájezd do Drážďan
Více info...
Budova školy
Více info...
Dny otevřených dveří
Více info...
Jsme tu pro Vás již více než 30 let
Více info...

Kadeřník


Název a kód oboru: Kadeřník 69-51-H/01

Forma vzdělávání: Denní, tříletý obor

Zakončení studia: Závěrečná zkouška, výuční list

Podmínkou pro přijetí je ukončení povinné školní docházky a zdravotní způsobilost.

Pro chlapce i dívky

 

Dne 1. 7. 2023 vstoupil v platnost zákon č. 167/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Na základě této právní úpravy od 1. 7. 2023 byla zrušena povinnost vlastnit zdravotní průkaz.

 

Školní vzdělávací program oboru

 

 

Profil absolventa 

 

    Absolvent oboru mimo jiné :

 • provádí diagnózu vlasů a na základě výsledků diagnózy určí postup úpravy účesu;

 • má přehled o používaných přípravcích, zná jejich vlastnosti a působení v průběhu aplikace;

 • zná správné dávkování přípravků i s ohledem na diagnózu vlasů;

 • dodržuje bezpečnostní předpisy a ochranná opatření při práci s přípravky a při jejich uskladnění;

 • holí vousy břitvou;

 • navrhuje tvorbu účes s ohledem na vizáž a kvalitu vlasů;

 • myje vlasy a vlasovou pokožku;

 • provádí masáž vlasové pokožky;

 • provádí povrchovou nebo hloubkovou regeneraci vlasů s použitím klasických regeneračních přípravků

    a přípravků s biologickými účinky;

 • stříhá vlasy klasickým, plastickým, tupým, mix nebo speciálním módním střihem;

 • tvaruje vlasy vodovou ondulací, kroužkováním, vytváří pokládanou vlnu, sušením vlasů do tvaru účesu;

 • tvaruje vlasy elektrickým ondulačním železem, ondulačními kleštěmi, nebo žehličkou;

 • provádí chemickou preparaci vlasů, klasickou i individuální do tvaru účesů i permanentní styling;

 • odbarvuje vlasy;

 • melíruje vlasy odbarvováním a barvením;

 • tónuje vlasy, barví vlasy a vousy;

 • upravuje obočí a barví řasy a obočí;

 • vytváří společenské, svatební účesy;

 • dodržuje zásady osobní a provozní hygieny v oblasti kadeřnických služeb.

 

    Absolvent v oblasti výkonu profese je veden tak, aby :

 • zvládal profesní etiku, umění jednat s lidmi a vyrovnat se se stresovými situacemi,
 • měl kultivované vystupování
 • dovedl samostatně řešit nezvyklé situace ve styku se zákazníky,
 • měl estetické cítění a uplatňoval estetická hlediska v každodenním životě,
 • měl zájmem o trvalý a všestranný rozvoj osobnosti,
 • svým vystupováním a vzhledem reprezentoval sebe i firmu
 • pečoval o svůj vzhled, zdokonaloval znalosti cizích jazyků,
 • znal své reálné odborné a osobnostní kvality, uměl konstruktivně zvažovat své možnosti v oblasti

    profesní dráhy,

 • měl reálnou představu o kvalitě své práce, pracoval svědomitě a pečlivě, snažil se dosahovat

    co nejlepších výsledků

     a konstruktivně přistupovat k důvodné kritice a k odstraňování vzniklých nedostatků,

 • měl základní přehled o nabídce profesních a vzdělávacích možností a příležitostí v regionu, uměl posoudit

     a zjistit možnosti svého pracovního uplatnění a jim odpovídající potřeby dalšího vzdělávání,

 • prezentoval vhodným způsobem výsledky své práce i dispozice k dalšímu profesnímu i osobnostnímu rozvoji,
 • uvažoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním životě (bral v úvahu náklady, výnosy

    a zisk každé činnosti),

 • pracoval hospodárně a snažil se o loajálnost v pozici zaměstnance,
 • dodržoval zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieně práce,
 • znal pracovní rizika spojená s výkonem svého povolání,
 • pečoval o stroje a zařízení a prováděl jejich běžnou obsluhu a údržbu,
 • rozvíjel své estetické cítění a tvůrčí přístup ve svém oboru.

 

    Uplatnění absolventů na pracovním trhu:

 • možnost samostatného podnikání v kadeřnických službách a vytváření kadeřnických pracovišť případně

    ve spojení s jinými příbuznými obory,

 • členství v týmu kadeřníků – vizážistů pro různé požadavky na společenské akce, vizuální efekty ve filmovém,

    divadelním či televizním prostředí,

 • zaměstnanecký poměr v kadeřnické provozovně, domově pro seniory, zdravotnickém zařízení nebo v jiném

    účelovém zařízení.

  

    Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet přijetí do oborů vzdělání 

    s maturitní zkouškou pro absolventy tříletých oborů vzdělávání.