Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Jsme tu pro Vás již 30 let
Více info...

Metodik primární prevence


Metodik primární prevence sociálně patologických jevů:

Mgr. Richard Neuschl

kontakt: richardneuschl@seznam.cz

 

     Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění naše škola nabízí služby školního metodika prevence sociálně patologických jevů.

     Činnost školního metodika sociálně patologických jevů vykonává Mgr. Richard Neuschl. Žáci naší školy i zákonní zástupci žáků školy se na něj mohou obracet se žádostmi o radu a pomoc.V případě delšího jednání doporučujeme schůzku si předem domluvit.

 

Mgr. Richard Neuschl se v rámci činnosti metodika prevence sociálně patologických jevů zaměřuje na tyto oblasti:

 

  • Realizace aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů – projekty, besedy, přednášky
  • Realizace aktivit školy na zapojování multikulturních prvků do výchovy a vzdělání a aktivit zaměřených na zapojování žáků cizinců do vzdělávacího procesu a do společnosti, prevence rasismu a xenofobie
  • Spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy a se školskými poradenskými zařízeními, které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů
  • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
  • V případě výskytu sociálně nežádoucích jevů kontaktování odpovídajících odborných pracovišť
  • Implementace témat prevence sociálně patologických jevů do vzdělávacích programů školy a do jednotlivých předmětů (občanská výchova, společenská výchova a filozofie, pedagogika, psychologie)
  • Poskytování informačních materiálů žákům – informační tiskoviny, kontakty, CD aj.